WOW!!!9,999 TAIWAN 4D2N โดยสายการบินไทยไลออนแอร์(SL)

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 -ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG -พักเถาหยวน2คืน                 
เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

*ทะเลสาบสุริยันจันทรา/ตึกไทเป101/ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

ปล่อยโคมลอย ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

ไต้หวันไลอ้อน Lion Lion Air 5วัน3คืน SL

อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่

บิน Thai Lion Air ไต้หวัน 5วัน3คืน 

อุทยานทาโรโกะ-อุทยานอาลีซาน-อุทยานเหย่หลิ่ว-ทะเลาบสุริยันจันทรา

หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ผิงซี-ปล่อยโคมลอย-นั่งรถไฟ เมืองฮัวเหลียน-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

China Airlines CI 5วัน4คืน

แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

 

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อุทยานเหย่หลิน หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น 

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ซีเหมินติง Mitsui Outlet park

China Airlines CI 4D3N ทัวร์4วัน

แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว ฉือเฟิ้น หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101

ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง Gloria Outlet

บิน China Airlines CI 4วัน3คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัว

🎉ทัวร์ไต้หวันปีใหม่มาแล้วววววววว🎉 

SMNY1- ไต้หวันฟินฟิน 5 วัน 4 คืน บิน TG สะสมไมล์ได้ 50%

โปรแกรมขายดี 5 ปีซ้อน ทัวร์คุณภาพ        การันตี อาหารดี โรงแรมดี ไกด์พูดไทย

ไม่เสียเวลาลงร้านช้อป

✅ 30 ธ.ค.61 – 3 ม.ค. 62  5 วัน 4 คืน

ราคา 42,900.- รับได้  31 ที่