วิธีการชำระเงินค่าบริการ

          สำหรับบริการทัวร์ บริษัทสำเภาทองทัวร์ จำกัด จะมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากท่านโดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งงวดแรกจะเป็นการเรียกเก็บเงินมัดจำตามจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารตอบรับการสำรองบริการ ที่ท่านจะได้รับโดยผ่านทางอีเมล์และ/หรือโทรสารภายในระยะเวลาอันสั้น ภายหลังจากที่ได้ทำการสำรองบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเรียกเก็บเงินงวดที่ 2 ซึ่งจะเรียกเก็บยอดค้างชำระคงเหลือเต็มจำนวนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงกำหนดวันที่เดินทาง  (และ 30 วันก่อนการเดินทาง สำหรับวันหยุดเทศกาลปีใหม่,ตรุษจีน และสงกรานต์ หรือตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการตอบรับบริการ

          สำหรับบริการการจองตั๋วหรือแพคเกจ บริษัทสำเภาทองทัวร์ จำกัด จะรับชำระเพียงงวดเดียวเต็มจำนวนเพื่อการออกตั๋วในแต่ละครั้ง

          เพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการของท่าน ท่านสามารถชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทาง

          1. ชำระด้วยตัวเองโดยเงินสด ณ. สำนักงานของบริษัทสำเภาทองทัวร์ จำกัด

                    ที่อยู่ 378 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

          2. ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารดังรายละเอียดบัญชีข้างล่างนี้ และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ แฟกซ์ 02-270-1361 เพื่อยืนยันการชำระเงิน

          กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญ และหลักฐานต่างๆ สำหรับใช้ในการรับบริการด้วยตนเอง อาทิเช่น บัตรรายการท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบิน, หลักฐานการรับชำระเงินค่าบริการหรือใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สามารถติดต่อเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้ตามกำหนดวันที่ซึ่งระบุไว้ในเอกสารตอบรับการสำรองบริการ โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่ โทรศัพท์  02-270-1360 -1 หรือ อีเมล : sumphaothong@windowslive.com หรือ MSN : poppedrice@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCOUNT NANE : SUMPHAOTHONG TOUR CO.,LTD

BRANCH : LADPHAO (SAVING DEPOSIT ACCOUNT)

ACCOUNT NO : 129-5-26615-7

---------------------------------------------------------

ชื่อบัญชี  : บจ. สำเภาทองทัวร์

สาขา : ลาดพร้าว (บัญชี ออมทรัพย์)

บัญชีเลขที่ : 129-5-26615-7

 

ACCOUNT NAME : SUMPHAOTHONG TOUR CO.,LTD

BRANCH : SIAM SQUARE

ACCOUNT NO : 038-447487-4

ชื่อบัญชี :บจ.สำเภาทองทัวร์ จำกัด

สาขา : สยามสแควร์

           (บัญชีออมทรัพย์)

บัญชีเลขที่ : 038-447487-4